banner

Skolinformation

Adress

Vesterhavsskolan, Elvägen 4, 311 40 Falkenberg, telefon 0346-122 20.

www.vesterhavsskolan.se

Ansökan

Vesterhavsskolan är öppen för alla elever som skall börja i årskurs 6. Fr. o m läsåret 2018/2019 också för elever som skall börja i åk 7. Detta beror på att Falkenbergs kommun ändrar stadieindelningen för högstadiet att gälla årskurserna 7 till 9.

Att som blivande elev ha ett stort intresse för någon av Vesterhavsskolans profilinriktningar ser vi som en förutsättning för ett lyckat val av skolan.

Sista ansökningsdatum är 15:e februari, för elever som söker till höstterminen i årskurs 6 och 7.

Ansökan till andra årskurser beviljas i mån av plats.

Urval vid flera sökande än platser:

1. Syskonförtur får den elev som har syskon på skolan det läsår eleven börjar,
    d v s syskonen kommer att gå minst ett läsår tillsammans på skolan . 

  •    Vid antagningen till elevens normala startår på skolan, årskurs 6 eller 7, gäller att syskon har förtur.
  •    Vid antagning i mån av plats till sökt profilinriktning vid andra tider på året gäller inte syskonförtur.

2. Ködatum (anmälningsdatum)

Fr o m läsåret 2019-2020 planerar skolan att starta undervisning också i årskurserna F - 5.

Intresseanmälan om att gå på Vesterhavsskolan görs genom att skicka in ifylld ansökningsblankett till skolan. 
Klicka på nedanstående länk för att ladda hem blankett. När vi mottagit blanketten registreras ansökan och 
ni får ett kvitto/meddelande på att ansökan är mottagen och registrerad skickad till angiven adress.

 

Blankett_Ansokan_om_plats.pdf

 

För att kunna läsa PDF-filer krävs att du har Adobe Reader installerat på din dator. 
Det kan du kostnadsfritt ladda ner här ».

 

Antagningsbesked

Besked om man kommit in lämnar skolan den 15 mars i brev skickat till den adress som angivits i ansökan.

Arbetsmiljö

Trygg och lugn arbetsmiljö är själva förutsättningen för lärandet i skolan. Det är skolans uppgift att tillhandahålla en god inlärningsmiljö för varje elev. Detta ställer krav på ledarskapet i skolan. Att eleverna själva skulle upprätthålla en trygg och god inlärningsmiljö på högstadiet är i de flesta fall en utopi. Vesterhavsskolan betonar därför ledarens betydelse för det goda inlärningsresultatet. Det är ingen kadaverdisciplin som efterfrågas utan elever som svarar upp med normal hövlighet och som har respekt för varandra och de värden som skolan står för, såväl fysiska som materiella.

Betyg

Betyg sätts i samtliga årskurser som skolan har i slutet av varje termin.  När betyg sätts, innan ett ämne eller ämnesblock har avslutats, skall de kunskaper bedömas som eleven inhämtat i ämnet eller i ämnesblocket fram till och med aktuell termin.

Bästa skolan

I Vesterhavsskolans vision ingår att skolan skall vara den resultatmässigt allra bästa i Sverige.
Vår realistiska målsättning är att skolan uthålligt skall vara bland de 10 procent vars elever uppnår bäst meritvärde för avgångsklasserna i Sverige. I Sverige finns ca 1 550 skolor med avgångselever i åk 9.

För att följa hur skolan har gått, klicka på länken nedan så kommer du till Skolverkets uppföljningssystem "Siris"
Här kan du jämföra Vesterhavsskolan med kommunens övriga skolor och riket som helhet.

Vesterhavsskolan - Kommunen chart.pdf

Vesterhavsskolan - Riket chart-2.pdf

Klagomål på skolan

Har du synpunkter på skolan och vill göra ett skrifligt klagomål kan du göra det. Du göra kan det med namnuppgift, så att vi kan återkoppla vad som sker med ditt klagoärende. Du kan också vara anonym, nackdelen är då att vi inte kan återkomma till dig för att berätta om hur vi arbetar med din synpunkt eller klagan. Ditt klagomål skickar du till rektor@vesterhavsskolan.se  Du kommer att kontaktas av skolan snarast, men senast inom två veckor. I det fall du inte tycker att skolan gör vad de bör göra i det du framfört klagomål på kan du gå vidare med ditt klagomål.

Vill du anmäla missförhållanden på skolan, kränkningar, brister i undervisningen eller ärenden angående särskilt stöd när du upplever att skolan inte tar ditt klagomål på allvar, kan du vända dig till Skolinspektionen och Barn och Elevombudet. Du kan även vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd, Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudmannen och Polisen.

Likabehandling

Skolan har en likabehandlingsplan. Denna revideras varje år och beslut tas om ny likabehandlingsplan av skolans styrelse.

Lokaler

Skolan har sina lokaler på Hertigen, en ö i Ätran ca 2 km utanför centrala Falkenberg. I herrgårdbyggnaden har skolan sin expedition, lektionsalar, kök, matsal och lärarrum. Höstterminen 2016 tog skolan i bruk nybyggda lokaler för idrott, bild, musik, slöjd och dans i Arena Vesterhavet. Nytt för i år är att vi flyttat in helt nybyggda lokaler på ön som rymmer No-lab, matematik SO och språkundervisningen. Nybygget som är 912 m2 går under namnet Villan. Fotbolls- liksom ishockeyprofilen har planer och omklädningsrum på Kristineslätt. Tennisprofilen håller till i Tennishallen och utomhus på tenniscentret på Skrea strand.

Läxor

Läxor är en del av undervisningen för dig som elev på Vesterhavsskolan. Läxmängden är inte överdriven men är ett viktigt led, för att du som elev skall få en möjlighet, att för dig själv sortera och lägga till rätta kunskap, som tidigare kommit dig till del i klassrummet eller på annat sätt. Repetition och motivation är avgörande för att verklig inlärning skall ske. Vi på Vesterhavsskolan vill bidra till att varje elev får den självklara möjligheten att göra sig själv rättvisa i skolarbetet. Det är vår mening att läxor har betydelse för studieresultatet.

Medarbetare

Vesterhavsskolans förmåga att entusiasmera och få eleverna att ta till sig kunskap beror i allt på våra medarbetare. Inget annat är så viktigt som den insats som medarbetarna, d v s  lärarna, handledarna och övrig personal, gör varje dag i sin interaktion med skolans elever. På en skola av Vesterhavsskolans storlek produceras varje år fler än 15 000 lektionstillfällen och vi gör allt för att inte ställa in en enda lektion. Att lektionerna skall hålla en hög standard är viktigrt för Vesterhavsskolan och dess möjlighet att profilera sig som en resultatinriktad utbildningsanordnare. Att detta är av vikt också för uppdragsgivarna d v s skattebetalarna förstår alla.

Miljö

Skolan har en miljöprofil, viket innebär att allt som köps in och allt som slängs kommer att granskas mot skolans miljöpolicy. Skolan har vidare en miljöplan till hjälp för det dagliga arbetet i skolan. Varje år görs en uppföljning och utvärdering av de uppsatta miljömålen. Skolans miljöråd beslutar varje år om prioriterade miljöområden. Styrelsen skall godkänna den reviderade miljöplanen vart tredje år.

Nationella Prov

Riksdag och regering har genom Skolverketr bestämt att alla elever i årskurs 6 och 9 skall göra nationella prov i Svenska, Engelska, Matematik, NO- och SO-ämne. Datum för proven annonseras på vårt skolkommunikationssystem Schoolsoft och på Skolverket.se

Profil

Att ha en profil innebär en fördjupning inom ett valt intresseområde under 3 timmar per vecka. Eleven väljer sin profil med målsättningen att öka sina kunskaper i ämnet. Att gå på Vesterhavsskolan ”Sport” alternativt ”Entertain” innebär en vanlig skolgång med de vanliga ämnena och de vanliga läxorna kompletterad med möjligheten att utöva sitt intresse på skoltid. Att eleven har med sig en stark drivkraft in i skolan upplever vi som mycket lyckosamt.

Resultat

Det är resultatet som räknas. Goda resultat uppmärksammas. På individnivå jämförs uppnått resultat med tidigare prestationer. Gruppen jämförs såväl med tidigare uppnådda resultat som med andra gruppers resultat. Att det är resultatet som räknas styr vår målsättning att elever som väljer Vesterhavsskolan skall nå längre än om de valt en annan skola.

Skoldagen

Skoldagen börjar normalt klockan 8:10. Skolans verksamhet är schemalagd. Schemat påverkas till stor del av de tider som skolan blir tilldelade vid hyra av bl a konstgräsplan, medarbetarnas tjänstegrader etc. Skoldagen slutar sällan efter 15:10 för eleven men skolan förbehåller sig möjligheten att schemalägga aktiviteter mellan klockan 8:00 och 16:00.

Skolskjuts

Hemkommunen är inte skyldig att sörja för skolskjuts om elever väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i. Falkenbergs kommun har dock policyn att tilldela elever busskort, vilka ändå skulle fått ett sådant om de valt att gå på den skola kommunen valt för eleven. (Osäkert råder om hur kommunen tänker göra framöver)
Vesterhavsskolan erbjuder sig att betala halva kostnaden under terminstid för ”Pluspendlarkort – Barn” som kostar 260:-/mån och som gäller dagar/kvällar/helger/lov för de elever som inte beviljas busskort av kommunen. Regelverket med avseende på avstånd är det samma som för kommunen.

Sista dag för ansökan, 15 februari

Falkenbergs kommun och Vesterhavsskolan har kommit överens om att sista dag för ansökan, för de som skall välja ny skola till åk 6, skall vara den 15 februari. Anledningen till överenskommelsen är att kommunen liksom Vesterhavsskolan skall ha tillräcklig tid att organisera sina verksamheter inför kommande skolår.

Styrelse

Vesterhavsskolan har en styrelse som sammanträder ca 2 gånger per läsår. 
Styrelsen består av 3 ledamöter, Bengt Walter, ordförande, Håkan Johansson och Tomas Andersson. 

Transporter

Skolan har egen buss för nödvändiga transporter av elevgrupper.

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies